Pri otváraní obchodu u Libertex máte istotu, že vaše riziko je limitované investovanou čiastkou, pokiaľ vaše voľné obchodné rozpätie zostáva vždy bezpečne na vašom účte.


Avšak niekedy nastanú situácie, kedy ceny môžu siahať veľmi blízko k maximálnej úrovni straty a môže byť zatvorená ako výsledok silných neočakávaných pohybov na trhu. V týchto prípadoch môžete chcieť zvýšiť čiastku vášho aktívneho obchodu.


Pre využitie tejto funkcie si vyberte aktívny obchod, potom si vyberte čiastku, ktorú chcete pridať k tomuto obchodu a potvrďte transakciu.

Potom ako to spravíte, udejú sa nasledujúce veci:

- Hodnota obchodu sa zvýši a úroveň núteného uzavretia bude odstránená z riskantnej zóny podľa nasledujúceho vzorca:


- Otváracia cena obchodu sa bude meniť a bude sa rovnať priemernej váženej cene pôvodnej otváracej ceny a cene nastavenej v momente vytvorenia transakcie:


- Za takúto transakciu sa platí poplatok a jeho čiastka sa zakladá na celej hodnote obchodu berúc do úvahy násobiteľ.

- Potom ako dokončíte zvýšenie obchodovanej hodnoty, na základe novej hodnoty obchodu bude vyrátaný rollover poplatok.

- Poznámka: Pri zvyšovaní hodnoty akéhokoľvek obchodu zostáva násobiteľ rovnaký ako v momente kedy bol otvorený obchod.


Kde:


NewInv je čiastka nového obchodu potom ako bola zvýšená

 NewPrice je nová otváracia cena obchodu potom ako bola čiastka obchodu zvýšená

 Inv(0) je pôvodná čiastka obchodu

 Price(0) je pôvodná otváracia cena

 Inv je čiastka, ktorú pridáte k obchodu                                                                                                                           Cena je cena aktíva stanovená v momente zvýšenia obchodovanej čiastky


Minimálna čiastka potrebná na uzavretie obchodu je 10 EUR


Poznámka: Ak zvyšujete hodnotu transakcie, vaša úroveň Take Profit a Stop Loss  bude vymazaná a musíte si ich nastaviť znova.